Seniorenraad 's-Hertogenbosch

Wonen

Wonen

Carel van de Heuvel, Jos van Sleeuwen, Carel van den Heuvel en Wim Markerink

Een onderzoek naar COLLECTIEVE WOONVORMEN VOOR OUDEREN

Het onderzoek is gericht op gemeenschappelijk- of groepswonen onder ouderen. Hoewel precieze cijfers ontbreken, zijn er volgens de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen (LVGO), vier- tot vijfhonderd woongemeenschappen in Nederland voor vijftigplussers. Acht op de tien woongemeenschappen zijn gevestigd in een pand van een woningcorporatie.

Klik HIER voor het hele onderzoek.

Onderzoek naar woonwensen

Hoe willen senioren wonen, nu en in de toekomst? De woningmarkt is nog niet ingericht op alle woonwensen met het oog op ouder worden. KBO-PCOB zocht uit hoe senioren zich voorbereiden op hun woontoekomst. We haalden verhalen, meningen, wensen en signalen op vanuit onze vereniging. Hiermee wil KBO-PCOB bijdragen aan kansen en oplossingen voor senioren op het gebied van wonen.

Klik HIER voor het onderzoek

Stimuleringsregeling wonen en zorg (SWZ)

  • Het Kabinet wil de ontwikkeling van nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen bevorderen. In de praktijk komen nieuwe initiatieven van bewonersinitiatieven en sociaal ondernemers vaak moeilijk van de grond, omdat de financiering lastig rond te krijgen is. Daarom stelt het Kabinet dit voorjaar hiervoor een stimuleringsregeling open. Met de regeling worden financiële risico’s afgedekt die niet in de markt (banken en pensioenfondsen) worden gedekt. De regeling is bedoeld voor projectontwikkelaars en niet direct voor corporaties en zorgaanbieders.
  • De regeling is nu nog alleen bedoeld voor innovatieve woonzorgvormen voor de doelgroep ouderen. Als de regeling goed loopt, vindt een verbreding naar andere doelgroepen plaats.
  • Voor meer informatie, zie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/02/01/stimuleringsregeling-om-nieuwe-vormen-van-wonen-en-zorg-voor-ouderen-vlot-te-trekken.

Aandachtsgebieden

-Actualiseren plannen van de gemeente ’s-Hertogenbosch  m.b.t. Wonen
-Overleg met de gemeente ’s-Herogenbosch en woningbouw corporaties
-Overleg met Stedelijk Huurders Platform
-Betrekken van een woonadviseur binnen de Seniorenraad
-Volgen pilot Woon-servicezone Nuland.

De wooncorporaties van de gemeente ’s-Hertogenbosch worden benaderd om inzicht te krijgen in het woningaanbod  en woningvoorraad voor senioren, wachtlijsten, urgentiemogelijkheden, woningaanpassingen, doorstroming, afstemming i.v.m. toenemende zorgvraag. In hoeverre zijn de woningen levensloopbestendig.

Ouderen overwegen vaker een verhuizing, maar vertrekken zelden

Ouderen denken vaker na over een verhuizing dan in voorgaande jaren. Het aandeel 65-plushuishoudens dat aangaf eventueel te willen verhuizen steeg van 6 procent in 2009 naar 16 procent in 2015. Het aandeel dat zei beslist te willen verhuizen bleef met 3 procent stabiel. Dat blijkt uit recent onderzoek van het CBS op basis van het WoonOnderzoek Nederland (WoON).

Klik HIER voor de bevindingen

RAPPORT LANGER ZELFSTANDIG THUIS WONEN

Als gevolg van alle veranderingen in de zorg, zullen ouderen weer vaker en langer thuis (moeten) blijven wonen en zullen er steeds meer verpleeghuizen en verzorgingshuizen sluiten. Een onderzoek uit juni 2018 van I&O research gaat in op de bewustwording van mensen om langer zelfstandig te wonen.

U kunt het rapport HIER downloaden

14 juni 2018. Wonen voor ouderen in ‘s-Hertogenbosch. Op 1 januari 2018 wonen er in ’s-Hertogenbosch 26.894 65-plussers, dat is 18% van alle inwoners. Daarvan zijn bijna 11.000 inwoners 75 jaar of ouder. Voor meer informatie klik HIER.

Voor meer informatie klik op onderstaande documenten.
Woonlasten akkoord 2014 – 2018
Sociaal Woon akkoord 2018 – 2020  Bijlage 1  Bijlage 2
Ondertekend Sociaal akkoord 2018 -2020

Prestatieafspraken uitvoeringsagenda Wonen 2018
Prestatieafspraken 2018, bijlage 1
Prestatieafspraken 2018. bijlage 2

Woonwensen onderzoek 2015 ’s Hertogenbosch

 Vereniging van Nederlandse Gemeenten beschrijft in haar ‘informatiekaart’ hoe dient te worden aangekeken tegen ‘Langer Zelfstandig Wonen’.
Voor meer informatie klik op onderstaande documenten.
Informatiekaart langer zelfstandig wonen
Checklist langer zelfstandig wonen

Onlangs is de woonagenda 2017-2018 van de gemeente Den Bosch gepubliceerd. In deze agenda staan alle plannen op woongebied voor de komende periode. Ook is er ruimte ingeruimd voor de positie van de senioren. Er zijn nog knelpunten waar aan gewerkt moet worden de komende periode. U kunt het rapport HIER downloaden.

De Seniorenraad voelt zich verplicht om binnen het thema ‘Wonen’ aandacht te vragen voor levensbestendig en duurzaam wonen voor senioren. De dialoog met woning corporaties, door aan te sluiten bij ‘het Stedelijke Huurdersplatform’, biedt ons de mogelijkheid in overleg te treden en waar wenselijk en noodzakelijk over het sociale woonbeleid voor de toekomst gevraagd en ongevraagd te adviseren.
Landelijk komt een informatiestroom vrij van de ‘Woonbond’, die benadrukt, dat wooncorporaties per huurwoning jaarlijks € 1.500 winst maken. In totaal maakte de sector in 2016 een winst van 3,3 miljard Euro, terwijl een half miljoen mensen naast het betalen van de huur nauwelijks meer kunnen rondkomen.
Het is tijd dat vragen beantwoordt gaan worden, waarbij de Seniorenraad het voortouw neemt.

  • Hoe komen we in (groot) ’s-Hertogenbosch aan verantwoorde informatie over de cijfers?
  • Hoe verhoud de ‘Verhuurdersheffing’ (wet 2013) zich ten opzichte van het extra verhogen van de huren?
  • Hoe wordt de financiële ruimte van de wooncorporaties ingezet voor nieuwe plannen bij het realiseren van betaalbare woningen?
  • Welke keuze(s) gaan wooncorporaties maken bij het uitrollen van nieuwe plannen als het gaat om investeringen, verduurzamen en huurverlagingen?
  • Is er nog wel sprake van een ‘normaal’ huurniveau?
  • Zijn wooncorporaties wel in staat om nieuwe plannen te realiseren, gelet op het vergunnings- en bouwproces?