Seniorenraad 's-Hertogenbosch

Beleid

Beleid

Pieter Jacobs, Wim Markerink, Ton Vreeburg

‘Lachend Tachtig’; nieuwe visie op ouderenzorg

Niet de ziekte van ouderen moet centraal staan, maar de kwaliteit van hun dagelijks leven. Het dagelijks leven van thuiswonende ouderen centraal stellen betekent intensieve samenwerking tussen zorg-, woon- en welzijnsvoorzieningen, en tussen gemeenten, zorgverzekeraars en corporaties. De ANBO heeft meegewerkt aan een rapport van Groen Links over een andere visie op ouderenzorg.

Enkele aanbevelingen uit de nota:

 • Gemeentes ontwikkelen samen met huurders, ouderenorganisaties en corporaties een woon-zorgvisie en maken bindende prestatieafspraken
  over passende woningen;
 • Verzorgenden, wijkverpleegkundigen, de huishoudelijke hulpen en sociaal werkers krijgen de ruimte voor signalering en voor afstemming
  met zorg- en welzijnsinstanties;
 • Het betrekken en ondersteunen van mantelzorgers wordt onderdeel van het werk van alle professionele inzet voor thuiswonende ouderen. Gemeenten
  en zorgverzekeraars worden in staat gesteld om in gezamenlijke mantelzorgondersteuning te investeren;
 • Het eerstelijns verblijf wordt uitgebreid wat betreft mate van complexiteit om iedereen de zorg toe te kunnen kennen die hij of zij nodig heeft om voorspoedig te kunnen herstellen;
 • Alle 65-plussers worden bij binnenkomst in het ziekenhuis gescreend op kwetsbaarheid;
 • In medische opleidingen komt meer aandacht voor zinnige ouderenzorg, het herkennen van een oudere in de laatste levensfase en palliatieve
  zorg.
  Webpagina van lachend tachtig

Rapport van Groen Links 

Verbeteren (senioren)beleid

De Monitor Seniorvriendelijke Gemeenten geeft aan wat senioren in hun gemeente echt belangrijk vinden, waar behoeftes van ouderen liggen en hoe de gemeente hier effectief op in kan spelen. En die behoefte kan per stadsdeel of wijk behoorlijk verschillen. Op basis van de monitor zijn gemeenten in staat om hun (senioren)beleid te verbeteren. Edgar Keehnen, directeur AgeWise: “Een gemeente kan zelf veel belangrijke gegevens over ouderen verzamelen en ambities opnemen in beleidsnota’s, maar het is van cruciaal belang dat ouderen zelf bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid worden betrokken en dat er echt naar hen geluisterd wordt.”

Het proces van de monitor, van de start van het onderzoek tot aan de eindrapportage (met conclusies en aanbevelingen) neemt ongeveer zes weken in beslag. De monitor bestaat onder meer uit een vragenlijst die senioren via de gemeentelijke website kunnen beantwoorden. Daarnaast vindt een telefonische enquête plaats. Aanvullend worden (groeps)gesprekken en straatinterviews gehouden. Kijk HIER voor meer informatie

Het reeds geformuleerde beleid uit 2016 heeft zich doorvertaald in de slogan ‘Senioren in Beweging’. Hiermee zijn de samenhangende aandachtsgebieden voor 2017 -leidend.

Aandachtsgebieden

Armoede & Eenzaamheid, Veiligheid, Dementie, Wonen & Werken, Openbaar Vervoer en Behoefte Onderzoek, worden inhoudelijk zichtbaar gemaakt in ons werkplan 2018.
Hierin wordt weergegeven waar we voor staan. Belangrijk onderdeel van het werkplan is het duiden van het centrale thema en de stakeholders waarmee wordt samengewerkt om de doelen te realiseren..

Het is niet het woord maar de daadkracht die resultaat mogelijk maakt.

-We zijn ons bewust van de keten waarbinnen we als Seniorenraad wensen te opereren.
-We hebben inzicht in onderzoekgegevens naar senioren, die bepalend zijn voor het realiseren van onze doelen.
-We stellen ons coöperatief op, om tot uitdrukking te brengen de betrokkenheid met de leefomgeving van senioren.