Cliëntenraad – Participatiewet

Cliëntenraad – Participatiewet   Seniorenraad 's-Hertogenbosch

Pieter Jacobs

De Cliëntenraad – Participatiewet is er voor de cliënten binnen de Participatiewet. De Participatiewet vervangt sinds 1 januari 2015 de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. Ben je werkeloos en zonder inkomen, dan heb je recht op bijstand, maar alleen als je meedoet aan activiteiten die de gemeente, Weener XL,  je aanbiedt om werk te vinden. Dat geldt ook voor werkeloze ouderen onder de pensioenleeftijd.

In ’s-Hertogenbosch is Weener XL het werk- en ontwikkelbedrijf van de gemeente, dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt passend werk en participatie biedt. Daarnaast ook (aanvullend) inkomen (=bijstand) voor mensen die daarop een beroep doen, waarbij getoetst wordt of daar recht op is.

De gemeenteraad heeft op 16 december 2014 de Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente ‘s-Hertogenbosch 2015 vastgesteld. Deze verordening is op 1 januari 2015 in werking getreden. De verordening cliëntenparticipatie regelt de doelstelling, de taken en de samenstelling van de Cliëntenraad Participatiewet.

Samenstelling

De Cliëntenraad is samengesteld uit de doelgroepen en vertegenwoordigers van de belangenorganisaties. De samenstelling van de Cliëntenraad vormt zoveel mogelijk een afspiegeling van het bestand van de doelgroepen en de daarin te onderscheiden subdoelgroepen. De leden verrichten hun werkzaamheden zonder last, maar voeren voor zover van toepassing wel ruggespraak met hun achterban. Het college stelt per zittingsperiode een lijst van belangenorganisaties vast. De voorzitter van de Cliëntenraad benadert de door het college aangewezen belangenorganisaties om kandidaten voor te dragen. Elk van deze organisaties heeft de inspanningsverplichting om bij voorkeur een lid van de doelgroep zelf af te vaardigen. De Seniorenraad is een van de door het College aangewezen belangenorganisaties, zoals bedoeld in de verordening.