Seniorenraad 's-Hertogenbosch

Actueel 2019

Actueel 2019

Ambitieus plan voor de Helftheuvel

Voormalig wethouder Kagie presenteerde een ambitieus plan voor de Helfheuvel rondom het bejaardenhuis van de toekomst.

Lees HIER het stuk in Dtv Nieuws.

Verkort jaarverslag Seniorenraad 2018

Zoals elk jaar maakt de Seniorenraad een jaarverslag over alle activiteiten die zij (laten) doen rondom een seniorvriendelijke gemeente ‘s-Hertogenbosch. 2018 kan gezien worden als een overgangsjaar.

Het verkorte jaarverslag kunt u HIER downloaden

Onderzoek naar wonen met zorg in de particuliere sector

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft een lange traditie in het doen van onderzoek naar zorggebruik bij ouderen. Daarin gaat het vooral over de reguliere zorg. Aandacht voor particuliere zorg was beperkt. We weten tot nu toe weinig over dat terrein, terwijl mensen meer dan voorheen worden gestimuleerd om eigen middelen in te zetten als zij zorg en ondersteuning nodig hebben. Er is een zeer rapport over verschenen.

Klik HIER voor het rapport.

Feiten, fabels en tips over pijn in informatieve folder (vv&t)

Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) publiceerde een brochure met informatie over hoe je over pijn kunt vertellen, hoe je pijn kunt herkennen en wat zorgverleners kunnen doen om pijn te verminderen. Chronische pijn komt vaak voor bij kwetsbare ouderen die thuis wonen of verblijven in zorginstellingen. Zorgverleners en naasten herkennen pijn bij kwetsbare ouderen nu nog onvoldoende. Waardoor pijn ook niet behandeld wordt. Daardoor zijn deze ouderen vaak minder fysiek en sociaal actief en minder zelfredzaam. Het IVM werkte voor deze brochure samen met een aantal andere organisaties.

Klik HIER voor meer informatie.

Raad van Ouderen geeft eerste advies over ‘De waarde van ouder worden’

De Raad van Ouderen adviseert het ministerie van VWS en andere partijen die actief zijn in de ouderenzorg. De raad bestaat uit ouderen die actief zijn in regionale en landelijke ouderennetwerken, zoals BeterOud of in een cliëntenraad. Onlangs heeft de raad zijn eerste advies naar de minister en naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit ging over de publiekscampagne over de waarde van ouder worden die de overheid wil gaan houden.

Klik HIER voor meer informatie. Klik HIER voor het advies.

KBO-PCOB deelt woonwensen senioren met Tweede Kamer

De Tweede Kamer sprak op 6 februari over ouderenzorg. Een belangrijk onderwerp tijdens dit overleg was de Actielijn Wonen en Zorg binnen het programma Langer Thuis. KBO-PCOB heeft recent een onderzoek gehouden over woonwensen van senioren en gaf op basis van dit onderzoek enkele zaken aan de Tweede Kamer mee.

Klik HIER voor meer informatie

Koo is gestart

De opvolger van de Boschwijzer heet KOO. Waarvoor kunnen inwoners bij Koo terecht? Als inwoners vragen hebben over iets in hun persoonlijk leven en niet goed weten waar ze antwoord kunnen vinden, kunnen ze contact opnemen met Koo. Ze kunnen er terecht met vragen over veel verschillende onderwerpen. Deze zijn samengevat in 6 thema’s: opleiding en werk, geldzaken, jeugd en gezin, wonen en vervoer, zorg en hulp, meedoen en meehelpen.

Klik HIER voor de website van KOO. Klik HIER voor de eerste nieuwsbrief

Brief aan de Tweede Kamer over de stapeling van de zorgkosten

Om stapeling van zorgkosten te voorkomen is de wetswijziging voor het Wmo-abonnementstarief een belangrijke eerste stap voor betaalbare zorg. Om de stapeling van zorgkosten echt te verminderen, zijn meer maatregelen nodig, zoals het verlagen van de eigen bijdrage en eigen betalingen in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz).  Ieder(in) – netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte – stelde een brief met drie aandachtspunten op voor de Tweede Kamer en LOC heeft deze brief ook ondertekend.

klik HIER voor meer informatie

Juvans en Welzijn Divers gaan samen verder als Farent

Per 1 januari 2019 gaan Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Welzijn Divers samen fuseren. Daarmee ontstaat een brede welzijnsorganisatie met een sterke positie in de regio Midden-Brabant en de Meijerij op het terrein van basisondersteuning, leefbaarheid, veiligheid, wonen, welzijn en zorg.

klik HIER voor meer informatie

De Seniorenraad ’s-Hertogenbosch is gestart met de infotour op 29 september 2018

Op 29 september heeft de Seniorenraad tussen 11.00 en 14.00 uur een start gemaakt met een informatiestand op de open dag van Bij Bomans in de wijk Molenhoek te Rosmalen. Voor de Seniorenraad is dit de start van een infotour door ’s-Hertogenbosch. Via deze infotour wil de Seniorenraad de verschillende wijken en buurten bezoeken om te horen wat ouderen bezighoudt en welke wensen en behoeftes zij hebben om langer thuis wonen mogelijk te maken.

De Seniorenraad zet zich in om de woon- en leefsituatie van ouderen in ’s-Hertogenbosch te verbeteren. Met de resultaten van deze infotour kan het project: “Langer thuis wonen” verder ingevuld worden.

Naast het bevragen van bezoekers uit de wijk Molenhoek over hun woonwensen wilde de Seniorenraad ook vragen van bezoekers op het gebied van zorg en welzijn beantwoorden. Hiervoor was ook een ouderenadviseur van de HEVO en medewerkers van het Wijkplein, Divers en de GGD aanwezig op de informatiestand.

Nieuws, ontwikkelingen en bijeenkomsten van het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen

Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen wil aandacht en ondersteuning bij levensvragen in zorg en welzijn vergroten. Via de digitale nieuwsbrief bieden de partners van het expertisenetwerk een overzicht van nieuws, ontwikkelingen en bijeenkomsten rond zingeving, levensvragen en levenseinde. Dit draagt bij aan bewustwording en deskundigheidsbevordering bij zorgmedewerkers, cliëntenraadsleden en vrijwilligers.  Klik HIER voor de nieuwsbrief.

Afsluiting ‘Taalontmoeting gezonde taal’

In Tilburg zijn dit voorjaar in het kader van het project : “Gezonde Taal” op twee locaties in de stad succesvol een serie taalontmoetingen georganiseerd voor oudere migranten. Pharos heeft dit project in Tilburg in samenwerking met NOMB ( Netwerk Oudere Migranten Brabant)  en ContourdeTwern uitgevoerd. De taalmethodiek in dit project heeft een Zorgvernieuwingsprijs gewonnen in 2016.

In totaal hebben in Tilburg 30 oudere migranten (55+) enthousiast aan deze taalontmoetingen meegedaan.

Graag attenderen wij u op de afsluiting van het project ‘Taalontmoetingen gezonde taal’ op vrijdag 7 september 2018. In dit project maakten migrantenouderen kennis met verschillende aspecten van gezond ouder worden.

Klik HIER voor de uitnodiging. Klik HIER voor de website.

340 miljoen voor thuiswonende ouderen: zelfstandig oud worden in vertrouwde omgeving

Ouderen willen het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud worden en een fijn en zinvol leven leiden. Om dat beter mogelijk te maken presenteert minister De Jonge (VWS) vandaag het programma Langer Thuis. Het Kabinet investeert daar de komende jaren ruim 340 miljoen euro in.

Het aantal ouderen neemt toe in Nederland. Zijn er momenteel zo’n 1,3 miljoen 75-plussers, in 2030 is dat aantal gestegen tot 2,1 miljoen. Het aantal ouderen neemt niet alleen toe, ouderen worden ook ouder en blijven langer vitaal. In toenemende mate willen ze daarom als het even kan thuis blijven wonen in hun eigen vertrouwde omgeving. 92% van de 75-plussers woont momenteel zelfstandig thuis.

In het programma Langer Thuis wordt ingezet op het verbeteren van drie belangrijke randvoorwaarden voor een goede kwaliteit van leven voor de groeiende groep thuiswonende ouderen. Het programma volgt drie actielijnen waarbij telkens een integrale, persoonsgerichte aanpak centraal staat.

Klik HIER voor het programma

Aard en omvang ouderenmishandeling

Onderzoek naar aard en omvang van ouderenmishandeling bij thuiswonende 65-plussers in Nederland. Voor dit onderzoek zijn interviews afgenomen met ruim 1.000 65-plussers in de gemeenten Rotterdam, Tilburg en Boxtel.

Het beeld is nog steeds schokkend; ca. 170.000 ouderen hebben in Nederland te maken met verschillende vormen van ouderenmishandeling. Dit maakt eens te meer de noodzaak duidelijk dat een voortgezette krachtige aanpak nodig blijft. Want ouderen moeten zich veilig voelen en veilig zijn.  Klik HIER voor het rapport

Rijbewijs

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij de RijbewijskeuringsArts op 21 juni in De Koffiebrandery, Daviottenweg 40, ’s hertogenbosch en vervolgens minimaal eens per maand.

Informatie en een afspraak maken: Bent u lid van de thuiszorg dan neemt u contact op met Vivent, telefoon: 0900-5152535. Bent u geen lid dan belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 036-7200911.

Zelf een datum reserveren kan via de website: www.rijbewijskeuringsarts.nl.

Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E € 42,50, medisch € 59,50, C/D/E (ook voor code 95) en Taxipas € 59,50. Leden van Vivent en/of CNV/ouderenbonden krijgen € 7,50 korting op de 75+ B/E en medisch, C/D/E en Taxipas krijgen € 4,50 korting. Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken.

Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag gekocht te worden. Het keuringsformulier (Eigen Verklaring) is verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD). De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door het CBR kan tot 3 maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ten minste 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom.

Nieuwsbrief van de gemeente ’s Hertogenbosch over de ontwikkelingen rondom de Boschwijzer. klik HIER

Nieuwsbrief rondom participatie en inclusie. Klik HIER

Onlangs is de woonagenda 20217-2018 van de gemeente Den Bosch gepubliceerd. In deze agenda staan alle plannen op woongebied voor de komende periode. Ook is er ruimte ingeruimd voor de positie van de senioren. Er zijn nog knelpunten waar aan gewerkt moet worden de komende periode. U kunt het rapport HIER downloaden.

De Wijkfoto voor West is vanaf nu beschikbaar. Dit is een nieuw signaleringsinstrument van GGD Hart voor Brabant, gemeente ‘s-Hertogenbosch, Juvans, Welzijn Divers en MEE.
De Wijkfoto laat zien hoe het op wijk- en buurtniveau staat met de gezondheid en het welzijn van bewoners, verdeeld in de doelgroepen: jongeren, 19+, volwassenen en ouderen.

In Trouw stond onlangs een artikel over eenzaamheid onder ouderen en een initiatief in Den Haag met “huiskamers” in de wijk.

‘Nieuwsbrief project Boschwijzer’. Een aantal organisaties in de gemeente ’s-Hertogenbosch werkt op dit moment aan een nieuwe werkwijze voor vragen over het sociale domein. 

‘Manifest waardevolle samen